rodzinaJaka jest zachodniopomorska Rodzina? Jaka jest sytuacja Seniorów w naszym województwie? Jak Samorząd Województwa wspiera Rodziny i Seniorów?

Zapraszamy do zapoznania się z Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”, który odpowiada na te pytania. Zachęcamy też do skorzystania z dedykowanych Rodzinom i Seniorom działań.

Program Region dla Rodziny jest wyrazem troski o jakość życia i przyszłość Rodziny – naturalnego środowiska kształtowania wartości i wzorców, stanowiącego fundament kulturowego kapitału, będącego podstawą rozwoju emocjonalnego i intelektualnego każdego człowieka. Program wskazuje kierunki polityki regionalnej zmierzającej do odbudowy wartości Rodziny – poprawy jej wizerunku i kondycji.

Program nie dzieli Rodzin na biologiczne, zastępcze, przysposobione, niepełne czy zrekonstruowane, na Rodziny z dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi, według kultur, grup etnicznych czy religii. Każda Rodzina potrzebująca pomocy w sferze socjalnej, edukacyjnej, psychologicznej czy terapeutycznej – powinna w swoim środowisku lokalnym mieć dostęp do profesjonalnego wsparcia i stworzone warunki do uzyskania pełnej samodzielności i samowystarczalności. Pomoc Rodzinie musi opierać się na zasadzie dobrowolności jej udziału, z poszanowaniem podmiotowości i wolności każdej Rodziny.

Program skierowany jest również do Seniorów, zarówno funkcjonujących w rodzinach, rodzinach wielopokoleniowych, jak i żyjących samotnie. Stwarza możliwość wykorzystania potencjału osób dojrzałych, zarówno w celu poprawy kondycji rodziny, ale też poprawy spójności międzypokoleniowej i aktywności środowisk lokalnych.

Działania Programu realizowane będą z poszanowaniem zasady partycypacji społecznej i partnerstwa, włączając w proces realizacji kluczowych interesariuszy, to jest  Rodziny i Seniorów, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i społeczne, instytucje publiczne i niepubliczne, wszystkie podmioty zaangażowane w realizację zadań.

Pliki do pobrania:

Region dla Rodziny - Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020 (1,6 MB)

Ulotka informacyjna Region dla Rodziny

Dobre praktyki z regionu:

Rozwiązania dedykowane Seniorom. Założenia i praktyka Miasta Szczecin

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

RODZINAJ – najlepsze wartości

KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, 70-560 Szczecin

tel. 91 42 53 600