Regionalna Rada ds. Rodziny

Rada została powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”. Jest to ciało opiniotwórczo-doradcze, którego głównym celem jest wspieranie samorządu województwa w decyzjach dotyczących kształtowania polityki rodzinnej regionu.

Do zadań Rady należy, m.in.:

 1. wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki rodzinnej,
 2. wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki rodzinnej,
 3. promocja i upowszechnianie godności rodziny oraz właściwych postaw w rodzinie,
 4. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi działającymi na rzecz rodziny,
 5. bieżący monitoring realizacji Programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem potrzeby rekomendowania zmian i nowych kierunków działania.

W skład Rady wchodzą:

 1. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Dorota Rybarska-Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ.
 3. Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP.
 4. Krystyna Kołodziejska-Motyl – radna Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Ks. Łukasz Gąsiorowski – przedstawiciel Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.
 6. Ks. Marcin Szczodry – przedstawiciel Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
 7. Dariusz Bartanowicz – Związek Dużych Rodzin 3+, Szczecin.
 8. Marta Komorowska-Pudło – Fundacja "Rodzina Rozwój Sukces".
 9. Tomasz Piechowiak – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny.
 10. Monika Jędrzejewska – Centrum Wspierania Rozwoju BONUM.
 11. Maria Buchelt - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”.
 12. Małgorzata Horniatko – dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Szczecinku.
 13. Elżbieta Adrabińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.
 14. Leszek Jęczkowski – Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.
 15. Bogdan Chęć – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie.
 16. Paweł Szefernaker – Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. Rodziny w Sejmiku.