Regionalna Rada ds. Seniorów

Realizując Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny” na lata 2014 – 2020, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 19/1 z dnia 27 lutego 2018 r., powołał Regionalną Radę ds. Seniorów.

II kadencję Rady na lata 2018-2020 tworzą:
1. Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Teresa Kalina – V-ce Przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskiego.
3. Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
4. Iwona Klimowicz – Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UM WZ.
5. Maria Syrek - Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
6. Jerzy Dembski – przedstawiciel Stowarzyszenia Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach.
7. Irena Frankiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.
8. Irena Ciesielska – Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.
9. Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard.
10. Jadwiga Dąbrowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w Stargardzie.
11. Dorota Sobkowiak – Prezes Stowarzyszenia Gryficka Akademia Przyszłości.
12. Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.
13. Janina Kołodzińska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie.
14. Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie.
15. Jerzy Neukampf - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Międzyzdrojach.
16. Eleonora Jakubiak – Adamczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.
17. Stefania Szeszko – Zastępca Przewodniczącej Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.
18. Janusz Wentruba – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie.
Rada jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa, wspierającym go w decyzjach w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim.

Do zadań Rady należy m.in.:
a) wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej;
b) wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki senioralnej;
c) inicjowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystania ich potencjału;
d) inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi działającymi na rzecz osób starszych;
e) monitoring realizacji programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem potrzeby rekomendowania zmian i nowych kierunków działania w obszarze działań polityki senioralnej.