Regionalna Rada ds. Seniorów

Rada została powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”.

Rada jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa, wspierającym go w decyzjach w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim.

Do zadań Rady należy m.in.:

 1. wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej;
 2. wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki senioralnej;
 3. inicjowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystania ich potencjału;
 4. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi działającymi na rzecz osób starszych;
 5. monitoring realizacji programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem potrzeby rekomendowania zmian i nowych kierunków działania w obszarze działań polityki senioralnej.

Dnia 28 lutego 2018 r. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powołał Regionalną Radę ds. Seniorów II Kadencji.

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Seniorów II kadencji:

 1. Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
 3. Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędy Miasta Szczecin;
 4. Iwona Klimowicz – Głowny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
 5. Marta Syrek – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych;
 6. Jerzy Dembski – przedstawiciel Stowarzyszenia Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
 7. Irena Frankiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu;
 8. Irena Ciesielska – Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie;
 9. Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard;
 10. Jadwiga Dąbrowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w Stargardzie;
 11. Dorota Sobkowiak  – Prezes Stowarzyszenia Gryficka Akademia Przyszłości w Gryficach;
 12. Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie;
 13. Janina Kołodziejska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie;
 14. Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddzialu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 15. Jerzy Neukampf  – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach;
 16. Eleonora Jakubiak-Adamczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzecigo Wieku w Szczecinie;
 17. Stefania Szeszko  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie;
 18. Janusz Wentruba – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie;
 19. Jadwiga Czerwińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych, Zarząd Główny w Szczecinie.