Doradztwo dla instytucji

Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej. Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie tworzenia lokalnych programów działań na rzecz Rodziny;
 • upowszechnianie innowacyjnych, przyjaznych rozwiązań w sferze wspierania Seniorów;
 • doradztwo, superwizję i warsztaty dla służb społecznych pracujących z Rodziną, Rodziną Zastępczą i Seniorami;
 • doradztwo w obszarze pracy z rodziną, w której występuje problem uzależnień, w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • doradztwo w obszarze pracy z rodziną, w której występuje przemoc domowa;
 • doradztwo w obszarze pomoc rodzinom z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze, agresja, wagary, przemoc rówieśnicza, itp.;
 • strategie rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętności motywowania rodziny do zmiany;

Odbiorcami usługi mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, jak również inne podmioty i instytucje działające w obszarze wsparcia rodziny i prowadzenia działań dla seniorów, tj.:

 • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej,
 • przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny,
 • pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • pracownicy i wolontariusze instytucji i organizacji (w tym NGO) prowadzących działania na rzecz rodziny i seniorów.

Doradztwo udzielane jest indywidualnie lub grupowo (w tym celu należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie doradztwa), telefonicznie oraz mailowo.