Samorząd Przyjazny Rodzinie 2016

Rok 2016 to kolejny rok realizacji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony samorządów lokalnych – do oceny złożono 35 ofert. Posiedzenie Kapituły Konkursowej odbyło się w dniu 12.05.2016 r. w siedzibie ROPS UMWZ.

Kryteria ocen, wg których przeprowadzono oceny i przyznawano punkty:
a. Kompleksowość rozwiązań w polityce rodzinnej JST – 30 punktów;
b. Partnerskie podejście do realizowanych zadań rozumiane jako włączanie adresatów działań w proces podejmowania decyzji oraz współpraca z innymi podmiotami/instytucjami – 30 pkt;
c. Premia za działania na rzecz pozostawania dzieci w rodzinach biologicznych/premia za inicjowanie współpracy gmin na swoim terenie w obszarze polityki rodzinne – 15 pkt.

Punkty przyznane przez każdego Członka Kapituły w poszczególnych częściach ankiet zostały zsumowane. Decyzją Kapituły Konkursu w wyniku uzyskania największej liczby punktów z poszczególnych ocen, laureatem Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorząd przyjazny Rodzinie, 2016” w została Gmina Karlino.

Członkowie Kapitału zaproponowali, by poza nagrodą główną, przyznać wyróżnienia dla czterech kolejnych samorządów, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Są to następujące samorządy:
- Gmina Miasto Szczecin,
- Gmina Pełczyce,
- Gmina Miasto Koszalin,
- Powiat Łobeski.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!