Samorząd Przyjazny Rodzinie 2018

Samorząd Przyjazny Rodzinie 2018

Szanowni Państwo!

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, po raz czwarty zaprasza gminy i powiaty z Województwa Zachodniopomorskiego do udziału w konkursie
o tytuł „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2018”, jak i o cenną nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 zł dla samorządu, który w roku 2017 podejmował szczególnie wartościowe
i skuteczne inicjatywy na rzecz Rodziny.

Celem konkursu jest wspieranie i upowszechnianie działań samorządów lokalnych w zakresie polityki rodzinnej, promocja najlepszych, sprawdzonych praktyk i rozwiązań budujących wartość Rodziny oraz wpływających na poprawę jej wizerunku i kondycji.

Niniejszy konkurs jest realizowany w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020, pn. Region dla Rodziny, który zakłada wdrożenie w regionie systemowych, długofalowych działań służących wzmocnieniu kondycji Rodziny w Województwie Zachodniopomorskim.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi ankietami należy przesyłać:
- do 04 czerwca 2018 r., godz. 15.30;
- na adres mailowy: msadlak@wzp.pl.

Ankietę należy wypełnić, wydrukować i podpisać. Podpisany egzemplarz należy zeskanować
i przesłać na powyższy adres.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do UMWZ. Zgłoszenia, które wpłyną
po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków konkursowych – w załączeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 5 lipca 2018 roku.

Informacji związanych z konkursem udziela p.Magdalena Sadlak, tel.: 91 42 53 639,
e-mail: msadlak@wzp.pl