Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Seniorów na lata 2023-2027 dla Województwa Zachodniopomorskiego

Działając na podstawie art. 11 ust. 2  oraz art. 14 ust.1, pkt 5a) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2022 r., poz. 2094 t.j.) oraz Uchwały Nr IX/174/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konsultacje projektu „Wojewódzkiego Programu na rzecz Seniorów na lata 2023-2027 dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

 1. Cel konsultacji
  Celem jest m.in. pozyskanie uwag i opinii od społeczeństwa, JST oraz szerokiego grona organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów w zakresie przygotowanego przez Województwo Zachodniopomorskie „Wojewódzkiego Programu na rzecz Seniorów na lata 2023-2027 dla Województwa Zachodniopomorskiego”.
   
 2. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest projekt „Wojewódzkiego Programu na rzecz Seniorów na lata 2023-2027 dla Województwa Zachodniopomorskiego”.
   
 3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje będą trwały od dnia 20 września 2023 r. do dnia 4 października 2023 r.

   
 4. Forma konsultacji
  Przyjmowanie pisemnych opinii składanych na formularzu konsultacyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akorolonek@wzp.pl
   
 5. Zasięg terytorialny konsultacji:
  Województwo Zachodniopomorskie.

   
 6. Osoba lub komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Anna Korolonek, tel. 91 42 53 653, e-mail:
   akorolonek@wzp.pl
  Biuro Polityki Rodzinnej i Senioralnej
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
   
 7. Sposób poinformowania organizacji o celu i sposobie konsultacji:
  Ogłoszenie o konsultacjach wraz z tekstem projektu „Wojewódzkiego Programu na rzecz Seniorów na lata 2023-2027 dla Województwa Zachodniopomorskiego” oraz formularzem konsultacyjnym zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na stronach internetowych: www.rops.wzp.pl i www.rodzina.wzp.pl oraz rozesłany zostanie do NGO, organizacji senioralnych oraz Rad Seniorów (zgodnie z bazą ROPS).

 

Program polityki senioralnej do konsultacji

Formularz konsultacyjny WPS