Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty (chyba, że dany samorząd umożliwia inne formy odbioru).
Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Tutaj znajdziesz wykaz miejsc, w których można składać wnioski: Wykaz miejsc do składania wniosków o wydanie zachodniopomorskiej karty rodziny i karty seniora